Gisle StavlandFrantz Johan Agerbo
Tittel Navn 
 Styrets leder Gisle Stavland
 Styrets nestleder Leif Ottar Tveito 
 Styremedlem Linda Hye
 Styremedlem Marit Mathisen
 Styremedlem (ansattevalgt)        Yngvild Bøhn Hermansen                 
   
 Varamedlem Frantz Johan Agerbo
 Varamedlem Hege Margrethe Heia
 Varamedlem (ansattevalgt) Odd Ragnar Helleland